MARDİN EĞİTİM DERNEĞİNİN KALİTE POLİTİKASI

MARDİN EĞİTİM DERNEĞİ (MED), ilköğrenim çağındaki çocukların
çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip,
donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, devlet
tarafından verilen temel eğitime destek olmak üzere, etkinliklerini
yürütmektedir. MED Üst Yönetimi, derneğin, merkezde ve etkinlik
noktalarında, yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirdiği çalışmaların veriminin
artırılması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıda
ifade edilen ‘Kalite Politikası’nı oluşturmuştur.

 • Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan
  Mardin Eğitim Derneği’nin katılımcı, paylaşımcı ve hesap
  verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetmek,
 • Derneğin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerine erişmek için etkinlik plânı oluşturmak ve düzenli olarak gözden
  geçirmek,
 • Çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlayacak programları, etkinlik
  noktaları ve dijital platformlarda, gönüllülerin desteğiyle, etkin ve
  verimli şekilde uygulamak,
 • Çocuk, gönüllü, mekân, eğitim programları, izleme ve değerlendirme
  alanlarından oluşan iş modelini güçlü bir yönetişim anlayışıyla
  yönetmek,
 • Etkin ve verimli süreç yönetimi için paydaşların geri bildirimlerini
  (öneri, talep, şikâyet vb) analiz ederek süreçleri sürekli
  iyileştirmek, paydaş memnuniyetini artırarak sürekliliği sağlamak,
 • Eğitimlerin etkinliğini, gönüllülerin aidiyetini ve devamlılığını
  artırmak amacıyla gönüllülerin eğitimi ve gelişimine odaklanan bir
  gönüllü yönetişim modeli uygulamak,
 • Derneğin kültürüne, değerlerine ve etik ilkelerine bağlı, donanımlı ve
  yetkin bir kadro oluşturmak, çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ve
  motivasyonunu yüksek tutmak, sürekli gelişimini sağlamak,
 • Bağış kaynakları ve fon yönetimini geliştirerek sürdürülebilir bir mali
  yapı kurmak, Kaynakların amaca uygun etkin kullanımını sağlamak.

MED Üst Yönetimi, oluşturulan Kalite Politikası’yla yönetim sisteminin
uygulanabilir gerekliliklerini yerine getireceğini ve yönetim sistemini
sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.